ZIMOWISKO 2020 – PROŚBA O DOKONANIE WPŁAT


Osoby, które złożyły kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku a nie są na liście rezerwowej proszone są o dokonanie wpłaty w kwocie 80,00 zł.

Numer konta do wpłat :

32 8589 0006 0010 0850 9087 0001

Tytuł wpłaty: zimowisko – (imię i nazwisko ucznia, szkoła)

 Wpłaty do dnia 17.01.2020r.

Brak wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.

Osoby dla których mają zostać wystawione faktury Vat za dokonanie opłaty za zimowisko proszone są o zgłoszenie tego faktu również do 17.01.2020r. w sekretariacie szkoły.