Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm – zwaną dalej Kpa) oraz art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250) – Burmistrz Wojnicza

zawiadamia

 że na wniosek z dnia 23 grudnia 2016 r., uzupełniony w dniu 25 stycznia i 9 lutego 2017 r. przez Inwestora: „ECO-CURO” Sp. z o.o. ul. Krakowska 93a, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Zbieranie odpadów w tym odpadów złomów metali” na działkach nr 1308/4, 1309/4, 1311 w Wojniczu

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu przy ul. Rynek 1 (pok. nr 22) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Tylko zainteresowane strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy oraz § 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów      z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) zadanie to zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 71 ust. 2 wymienionej ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Jednocześnie informuje się, że tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,     33-100 Tarnów oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie,      ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane.

 

 

 Skan oryginału