Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Wojniczu


Uprzejmie zawiadamiam,  że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994/ zwołuję SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU na dzień: 8 października 2018 r. / poniedziałek / godz. 14.00 w  Domu Grodzkim w Wojniczu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Wojniczu oraz nadania mu statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r.
 12. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Protokoły z poprzednich sesji wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.