Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Wojniczu


Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ zwołuję NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU na dzień:

7 września 2018 r. / piątek / godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
    w Wojniczu.
5. Zamknięcie obrad sesji.