zaproszenie na sesję rady miejskiej w wojniczu


 

13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji z Powiatem Tarnowskim zadania pn. „Budowa odcinka chodnika wraz ze zjazdami do działek przy drodze powiatowej nr 1405K w miejscowości Grabno”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu oraz zadań wynikających z obowiązującej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – przeciwdziałanie narkomanii.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i realizacji „Gminnego Program wspierania Rodziny w Gminie Wojnicz na lata 2016 – 2018” za rok 2017, oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018.
 17. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół z poprzedniej sesji wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.