Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Wojniczu

sesja

14 lutego 2018 r. /środa/ godz. 14.00 w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej
  w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przed­szkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
  roz­liczenia ich wykorzystania.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wojniczu za 2017 rok.
 10. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Protokół z poprzedniej sesji wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.