Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Wojniczu


25 października 2017 r. /środa/ godz. 14.00 w  Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
  w Wielkiej Wsi wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „ Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów
  w Gminie Wojnicz”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojnicz do Projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 14. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 15. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad sesji.