Zaproszenie na konsultacje społeczne LPR


Burmistrz Wojnicza serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Wojnicz do udziału w III  konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców miasta w sprawie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Konsultacje będą trwały w dniach 12 września 2017 r. – 26 września 2017 r.

Natomiast, konsultacje w formie otwartego spotkania, odbędą się dnia 18 września 2017 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1, Sala Narad i poprowadzone zostaną przez przedstawicieli Biura Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy szczególnie: przedsiębiorców, przedstawicieli mieszkańców przede wszystkim obszarów zdegradowanych przeznaczonych do rewitalizacji (ulic: Długiej, Jagiellońskiej, Krakowskiej, Rynku i Warszawskiej) i lokalnych organizacji.

Agenda spotkania:

  1. Definicja rewitalizacji
  2. Harmonogram prac nad LPR
  3. Diagnoza społeczna – podsumowanie
  4. Obszar zdegradowany
  5. Obszar rewitalizacji
  6. Cele rewitalizacji
  7. Projekty rewitalizacyjne
  8. Zarządzanie i monitoring procesu rewitalizacji.

Uwagi do dokumentu będzie można składać do 26 września 2017 r.

Konsultacje odbędą się w formie indywidualnego zbierania głosów na formularzu konsultacji społecznych.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu w wyznaczonym terminie przez mieszkańców opinii i uwag do projektu dokumentu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020 będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

  1. na stronie internetowej www.rewitalizacjawojnicz.pl oraz www.wojnicz.pl
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu.

Wypełniony formularz konsultacji należy:

– przesłać (uprzednio podpisany i zeskanowany) w formie elektronicznej na adres: um@wojnicz.pl lub wioletta.smistek@wojnicz.pl w terminie do dnia 26 września 2017 r. lub

– złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 26 września 2017 r.

 

Do pobrania:

Konsultowana wersja dokumentu LPR (KLIKNIJ)

Formularz konsultacji (KLIKNIJ)