Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu


Gmina Wojnicz zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na :

„Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów budowlanych zawierających azbest, złożonych na prywatnych posesjach na terenie Gminy Wojnicz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”

 

PŚ.6232.4.2014 -zaproszenie

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY-korekta2014

Załącznik nr 2 -Oświad. Wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Projekt UMOWY 2014

Załącznik nr 4 -Oświad. Wykonawcy o akceptacji umowy