XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu


SESJA   RADY  MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU odbędzie się: 

 

 

27 maja  2013 r. /poniedziałek/ godz. 13oo

w  Domu  Grodzkim  w  Wojniczu

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Wystąpienie Starosty Tarnowskiego.
 4. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu za 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Łukanowice i Łopoń.
 15. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.