XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu


SESJA   RADY  MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU odbędzie się  26 marca 2013 r. /wtorek/ godz. 13:00 w  Domu  Grodzkim  w  Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.    Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2013 roku.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVIII/298/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej
w Województwie Małopolskim.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2013 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.

12.    Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Wojnicz za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

13.    Analiza funkcjonowania oświaty.

14.    Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.

15.    Zamknięcie obrad Sesji.