XXX Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu


XXX SESJA   RADY  MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU Odbędzie się  

 

28 lutego 2013 r. /czwartek/ godz. 13:00

w  Domu  Grodzkim  w  Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z  2 poprzednich sesji Rady Miejskiej.

 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Miasta Wojnicz oraz określenia ich wysokości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojnicz na lata 2013-2016.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty.

 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zamiaru podjęcia przez Gminę Wojnicz partnerskiego współdziałania z Gminą Miasta Tarnowa w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim”.

 15. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wojniczu oraz sprawozdania z realizacji działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za 2012.

 16. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.

 17. Zamknięcie obrad Sesji.