XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ


Najbliższa  SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU odbędzie się w dniu

24  września  2012 r. /poniedziałek/ godz. 13:00

 w  Domu  Grodzkim  w  Wojniczu

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z  poprzednich Sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.
4.    Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu  z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie : dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Wojnicz zgodnie z Programem Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2012 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wojnicz lub jej jednostkom podległym.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego oraz na oddanie w dzierżawę nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze.
13.    Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
14.    Zamknięcie obrad Sesji.

ZAPROSZENIE