XXII Sesja Rady Miejskiej


Najbliższa  SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU odbędzie się w dniu 28 czerwca  2012 r. /czwartek/ godz. 12:oo w  Domu  Ludowym w Dębinie Zakrzowskiej.

 

Proponowany  porządek  obrad:

 

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz.
5. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Łukanowice i  Łopoń.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/200/2004 Rady Gminy Wojnicz 
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie  ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
14. Zamknięcie obrad Sesji.