XXI Sesja Rady Miejskiej

 

W środę, 30 maja 2012 roku w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godz. 12:00.

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wojnicza
za  2011 rok.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Wojnicz zgodnie z Programem Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych wśród dzieci z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2012 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
16. Zamknięcie obrad Sesji.