XX Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 27 LISTOPADA


Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 27 listopada br. (piątek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wojnicz w miejscowościach: Sukmanie, Milówka, Grabno, Łopoń, Wojnicz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojnicz na lata 2021-2030.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz” na rok 2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie – określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojnicz na lata 2021-2030.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”
 22. Przedstawienie sprawozdania Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała za rok 2020.
 23. Zapytania i interpelacje.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad sesji.