XX Sesja Rady Miejskiej


24 kwietnia (wtorek) o godz. 12.00 w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3.   Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.

4.   Wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Łoponiu.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Milówce.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Publicznego Gimnazjum w Grabnie.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabnie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci szkół publicznych na terenie gminy Wojnicz  oraz określenia granic ich obwodów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów oraz kierownika świetlicy szkolnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu.

14. Przedstawienie sprawozdania dotyczącego współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku. 

15. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.

16. Zamknięcie obrad Sesji.

Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony będzie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.