XVIII Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 5 SIERPNIA


Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 5 sierpnia br. (środa) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Miasta Wojnicz oraz określenia ich wysokości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wojniczu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY WOJNICZ obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XV/156/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
 22. Zapytania i interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad sesji.