XV sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 14 luty


Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 14 lutego br. (piątek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia
  30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Wojnicz obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Przedszkola Publicznego w Łoponiu w drodze umowy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
  i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wojniczu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Wojniczu w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku specjalnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Wojniczu za 2019 rok.
 16. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wojniczu za 2019 rok.
 17. Zapytania, wolne wnioski i interpelacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

INFORMACJA O KOMISJACH

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Wojniczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.