XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu


SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ godz. 13:00 w Domu Grodzkim  w  Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1.   Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3.   Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębina Łętowska na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łukanowice na lata 2014-2020.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milówka na lata 2014-2020.
 8.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszyny na lata 2014-2020.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielka Wieś na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnicz na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Gminie Wojnicz na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na terenie Gminy Wojnicz” na rok 2014.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wojnicz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania
  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 20. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.