XLII Sesja Rady Miejskiej


SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  WOJNICZU odbędzie się 29 maja 2014 r. /czwartek/ godz. 12:00 w  Domu Grodzkim  w  Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1.   Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3.   Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.    
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014 (moduł 1)  w Gminie Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Zmniejszenie nierówności
  w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Wojnicz” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, numer konkursu: POKL/9.1.1/I/14.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach.           
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.           
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.  
 14. Podjęcie uchwał w sprawie  uchwalenia statutów sołectw i miasta Wojnicz.    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wojniczu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojnicz na lata 2014 – 2018.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi.  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2014 – 2019.  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.  
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.   
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego
  w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 24. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 25. Zamknięcie obrad Sesji.