XLI Sesja Rady Miejskiej


SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU odbędzie się 28 marca 2014 r. /piątek/ godz. 13:00 w  Domu Grodzkim  w  Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Wojnicz
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowości Wojnicz
  w granicach określonych na załączniku graficznym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach:
  Zakrzów i Wojnicz w granicach określonych na załączniku graficznym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/94 w sprawie: herbu
  i chorągwi Gminy Wojnicz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej
  w Wojniczu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wojnicz na lata 2013 – 2015” za 2013 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2014.
 17. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.