XIV sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 30 grudnia

Informacja

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 30 grudnia br. (poniedziałek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Wojnicz na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
  i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu
  Nr VIII/94/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wojnicz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wojniczu na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
  i Gospodarki Finansowej na 2020 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 23. Zapytania, wolne wnioski i interpelacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

INFORMACJA O KOMISJI:

W dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Wojniczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.