XII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 28 listopada


Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 28 listopada br. (czwartek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Wojnicz obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz” na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wojnicz.
 19. Zapytania, wolne wnioski i interpelacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

INFORMACJA O KOMISJI

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Wojniczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.