Wyniki konsultacji społecznych


Burmistrz Wojnicza ogłasza wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o Uchwałę nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Propozycje/uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Wojnicza z dnia 7 listopada 2011 r., organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wojnicz, mogły składać w okresie od 15.11.2010 r. do 29.11.2010 r. za pośrednictwem Formularza zgłaszania opinii do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Wojnicz: www.wojnicz.pl. Uwagi na w/w formularzu mogły byś składane drogą elektroniczną bądź na piśmie w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Wojniczu.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojnicz, nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojnicz na 2012 rok.