Wykorzystanie funduszy unijnych – droga w ZPP

Zielony Park Przemysłowy jest nowatorską inicjatywą, uznaną za najważniejsze zadanie dla rozwoju gospodarczego gminy Wojnicz. Park został powołany Uchwałą Nr IX/35/99 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 25 sierpnia 199 r. Obecnie jest obszar obejmujący ponad 120 ha terenów z przeznaczeniem pod inwestycje. Docelowo ma to być obszar 153 ha. Rozwijający się ZPP oferuje miejsca pracy dla wykwalifikowanych mieszkańców gminy i okolicznych miast. Gęsta sieć infrastruktury technicznej, dostępność terenów inwestycyjnych i znakomita lokalizacja są czynnikami, które w dużej mierze zadecydowały o sukcesie tego projektu. Obecnie najważniejszymi zadaniami, które stoją przed wojnickim samorządem są prace nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu infrastruktury istniejącej, rozwijaniu i udoskonalaniu jej, oraz tworzeniu nowej. Samorząd Wojnicza odpowiada na te potrzeby.Jednym z projektów, które udało się przeprowadzić w gminie Wojnicz dzięki unijnemu wsparciu, jest przebudowa i remont drogi w Zielonym Parku Przemysłowym. Na ten cel gmina otrzymała ponad 3 miliony dotacji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota ta stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w trakcie prac związanych z projektem.

Prace remontowo – budowlane wykonano w dwóch częściach drogi. Inwestycja na pierwszym odcinku, długim na 1260 metrów, objęła:

– budowę drogi o przekroju ulicznym,

– odwodnienie,

– przebudowę urządzeń podziemnych,

– przebudowę teletechniki,

– przebudowę zjazdów,

– przebudowę przepustu.

Drugi odcinek, o długości 500 metrów, polegał na

– przebudowie krawężników,

– regulacji istniejących studzienek ściekowych,

– ułożeniu włókniny z siatką szklaną na oczyszczonej i skropionej asfaltem nawierzchni

– wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności wojnickiej strefy gospodarczej, dla firm już funkcjonujących na terenie ZPP, jak też dla kolejnych inwestorów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w obrębie Zielonego Parku Przemysłowego.

Całkowita wartość projektu: 3 806 599, 76 zł, Instytucja zarządzająca MRPO przyznała dofinansowanie w kwocie

3 005 130, 63.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego na lata 2007-2013.