Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości

Stosownie do art. 35, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

Burmistrz Wojnicza

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

z gminnego zasobu nieruchomości

I.

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

nieruchomość o całkowitej powierzchni 0,1753 ha, składająca się z działek ew. nr 545/2 i ew. nr 546/1, położona w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, wydzielonych z działek ew. nr 545 i ew. nr 546, a te objęte księgą wieczystą nr
110 608, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,1753 ha

3. Opis nieruchomości:

Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Istnieje możliwość przyłączenia działki do przebiegających w pobliżu sieci: wodnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Działka położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na działkę z drogi własności Gminy Wojnicz, oznaczonej jako działka ew. nr 545/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W obszarze nieruchomości opisanej w pkt.1 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek ew. nr 545 i ew. nr 546 Burmistrz Wojnicza wydał w dniu 26 sierpnia 2005 r. decyzję znak: BKŚ 7331/50/2005 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Teren nieruchomości opisanej w pkt.1 objęty jest powołaną wyżej decyzją.

5. Cena wywoławcza na nieruchomość:

30 578,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych)

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%

6. Dyspozycja:

sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

nieruchomość o całkowitej powierzchni 0,1109 ha, składająca się z działek ew. nr 545/3 i ew. nr 546/2, położona w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, wydzielonych z działek ew. nr 545 i ew. nr 546, a te objęte księgą wieczystą nr
110 608, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,1109 ha

3. Opis nieruchomości:

Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Istnieje możliwość przyłączenia działki do przebiegających w pobliżu sieci: wodnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Działka położona w pobliżu drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na działkę z drogi własności Gminy Wojnicz, oznaczonej jako działka ew. nr 545/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W obszarze nieruchomości opisanej w pkt.1 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek ew. nr 545 i ew. nr 546 Burmistrz Wojnicza wydał w dniu 26 sierpnia 2005 r. decyzję znak: BKŚ 7331/50/2005 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Teren nieruchomości opisanej w pkt.1 objęty jest powołaną wyżej decyzją.

5. Cena wywoławcza na nieruchomość:

19 344,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery 00/100 złotych)

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23 %

6. Dyspozycja:

sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

III.

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

nieruchomość o całkowitej powierzchni 0,1688 ha, składająca się z działek ew. nr 545/4 i ew. nr 546/3, położona w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, wydzielonych z działek ew. nr 545 i ew. nr 546, a te objęte księgą wieczystą nr
110 608, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,1688 ha

3. Opis nieruchomości:

Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Istnieje możliwość przyłączenia działki do przebiegających w pobliżu sieci: wodnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Działka położona w pobliżu drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na działkę z drogi własności Gminy Wojnicz, oznaczonej jako działka ew. nr 545/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W obszarze nieruchomości opisanej w pkt.1 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek ew. nr 545 i ew. nr 546 Burmistrz Wojnicza wydał w dniu 26 sierpnia 2005 r. decyzję znak: BKŚ 7331/50/2005 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Teren nieruchomości opisanej w pkt.1 objęty jest powołaną wyżej decyzją.

5. Cena wywoławcza na nieruchomość:

29 444,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100 złotych)

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%

6. Dyspozycja:

sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r.
nr 263, poz. 2603 z późn. zm.) winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania
z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie w Urzędzie Miejskim, 32 – 830 Wojnicz, Rynek 1 – w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2011 r. Brak złożenia oświadczenia
w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Informacje o ogłaszanych do sprzedaży nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1, pokój nr 3 lub pokój nr 5 ( tel. 67 90 108 w. 30 lub wewn. 25) w godz. od 800 do 1500 w okresie wywieszenia ogłoszenia.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Wojnicz www.wojnicz.pl. – dział przetargi i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojnicz na okres 21 dni od dnia
21 marca 2011 r. do dnia 16 kwietnia 2011 r.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej.