Wojewódzki program przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza – konsultacje


Zarząd Województwa Małopolskiego przystąpił do opracowania aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, obejmującego 3 strefy, w których odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Program obejmuje całe Województwo. Aktualizowany program obejmuje przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów w powietrzu zanieczyszczeń: pyłu PM10, pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu, (Aglomeracja Krakowska, strefa miasto Tarnów, strefa małopolska) oraz dwutlenku azotu (Aglomeracja Krakowska). Jednym z elementów programu ochrony powietrza będzie plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu. W związku z tym odbędzie się spotkanie konsultacyjne, otwarte dla społeczeństwa, w ramach którego eksperci zaprezentują założenia projektu. Możliwe będzie wyjaśnienie zgłaszanych uwag i wątpliwości.

 Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Hotelu Galaxy przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie. Program spotkania zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.malopolskie.pl/apop.