Weź udział w warsztatach w ramach projektu „CISREWIS”


Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie „CISERWIS”. W ramach zadania oferowany jest max. 1,5 roczny udział w jednym z wybranych warsztatów: budowlanym, gastronomicznym lub wikliniarsko – pamiątkarskim, mającym na celu nabycie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowo w projekcie przewidziane jest  wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa. Uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych/miesiąc (z wyj. okresu próbnego, tj. 1 miesiąca – 50% zasiłku), zwrot kosztów dojazdu, codzienny posiłek, odzież robocza.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, a w szczególności: doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie powiatu Tarnowskiego i miasta Tarnowa.

Szczegółowe informacje na stronie www.cistarnow.pl w biurze projektu lub pod  tel.: 570 800 065.

Materiały do pobrania: