V sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 12 luty 2019 r.


Obrady V sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 12 lutego 2019 r. (wtorek) w Domu Grodzkim w Wojniczu, a rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych CO na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Łoponiu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Wojnicz w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
 12. Zapytania, wolne wnioski i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.