Stypendium szkolne na rok szkolny 2016 / 2017


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na 1 osobę w rodzinie, dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy. (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wojnicz.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009,sygn. akt I OW. 122/08). W związku z powyższym, małoletni uczniowie spoza terenu Gminy Wojnicz, pobierający naukę w wojnickich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Wojniczu, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (zał. nr A)

 1. a) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. b) pełnoletniego ucznia
 3. c) dyrektora szkoły

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (zał. nr B)

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wojniczu, ul. Szkolna 11 pok. 102 od 1 do 15 września 2016 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wnioski można pobrać w szkole, w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wojniczu, ul. Szkolna 11 pok. 102. i na stronie internetowej www.gzeas.wojnicz.pl zakładka: DRUKI DO POBRANIA- STYPENDIUM SZKOLNE
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane w rodzinie dochody.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

 

 1. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 2. a) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wojnicz
 3. b) w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek (zał. nr C) w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia w/w okoliczności w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wojniczu, ul. Szkolna 11 pok. 102.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego

 

FORMA PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

zał. nr A wniosek o stypendium

zał. nr B – wydatki kwalifikowane

zał nr C. wniosek o zasiłek szkolny