Stypendium naukowe od Burmistrza

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wojnicza informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w  Wojniczu z dnia 31 marca 2011 r. i przyjętym „ Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wojnicz na rok 2011 ” – uzdolnione dzieci i młodzież Gminy Wojnicz mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego za rok szkolny/akademicki 2010/11.

 

 

K r y t e r i a :

 

  1. I.                   Średnia ocen za rok szkolny 2010/11:

a/  w szkole podstawowej                       – od     5,5

b/  w gimnazjum                                     – od     5,3

c/  w szkołach ponadgimnazjalnych          – od     4,75

d/  w szkole wyższej                               – od     4,5

 

/odnośnie pkt od   a –c   : uczniowie nie mogą mieć ocen   dostatecznych/

 

  1. II.                Szczególne osiągnięcia w nauce /laureaci wojewódzkich olimpiad przedmiotowych lub konkursów, uczestnicy olimpiad i konkursów krajowych za I – III miejsce/

 

 

Ubiegający się o stypendium winni zamieszkiwać na terenie gminy Wojnicz, przy czym przez zamieszkanie rozumie się posiadanie zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Wojnicz lub zamieszkanie na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu.

 

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe do 25 roku życia.

 

 

W n i o s k i  –  wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wojniczu ul. Szkolna 11 (Budynek Szkoły Podstawowej w Wojniczu) w terminie do 15 października 2011 roku.

 

 

 wniosek_o_styp.naukowe.pdf