Stypendium Burmistrza Wojnicza przyznane!


Rok szkolny 2019/2020 wpisał się w historię jako zaskakujący. Nikt z nas nie spodziewał się, że dyrekcji, nauczycielom i uczniom przyjdzie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami jakie pociąga za sobą zdalne nauczanie. Wszystkim należą się podziękowania za trud i wysiłek podjęty by odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

14 października to szczególna data dla oświaty. Właśnie w tym dniu Burmistrz postanowił nagrodzić uczniów, którzy pomimo przeszkód wytrwale dążyli do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz Burmistrz Wojnicza przyznał 16 stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży.

Wśród stypendystów znaleźli się:

Armatys Lena
Batko Magdalena
Chojny Justyna
Dąbroś Dominik
Fyda Julia
Galas Weronika
Jękosz Justyna
Jop Julia
Korzeniowski Szymon
Kozioł Karolina
Krzemińska Nikola
Kubik Karolina
Mitera Mikołaj
Radliński Konrad
Stolarz Patrycja
Zapart Natalia

Stypendium otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Wojnicz którzy:
– w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,60 w klasach 4-6 szkół podstawowych, 5,40 w klasach 7-8 szkół podstawowych lub 5,20 w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
– mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
– nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności.

Pod uwagę brane są również osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.