Stypendium Burmistrza Wojnicza – dodatkowy termin składania wniosków


Stypendium Burmistrza Wojnicza

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust 3 Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz  w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz  może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż do 10 września 2020 r. Wniosek taki musi dodatkowo zawierać uzasadnienie złożenia wniosku
po terminie.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Wojnicza uprawnieni są uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Wojnicz oraz absolwenci tych szkół bez względu na miejsce zamieszkania uczęszczający do szkół zarówno publicznych jak i nie publicznych:

 • podstawowych (kl. IV – VIII),
 • ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

 

Jakie są formy stypendium?

Jako formy realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz ustanowiono Stypendium Burmistrza Wojnicza:

 • za osiągnięcia w nauce,
 • za osiągnięcia artystyczne.

 

Jakie należy spełnić kryteria aby uzyskać stypendium?

1.Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia w nauce uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnąć średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:
 • w szkole podstawowej w klasach IV-VI       –  5,60
 • w szkole podstawowej w klasach VII-VIII –  5,40
 • w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych   – 5,20
 • uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego, lub wojewódzkiego,
  być autorem prac, lub uzyskać wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych, lub zagranicznych za osiągnięcia wybitne, nowatorskie, odkrywcze.

 

2.Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów:

 • uzyskać co najmniej 10 miejsce lub wyróżnienie w konkursach, olimpiadach, festiwalach, przeglądach o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 • są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów
  o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza należy składać  na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu do 31 lipca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz kserokopię świadectwa szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz  może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż do 10 września 2020 r. Wniosek taki musi dodatkowo zawierać uzasadnienie złożenia wniosku po terminie.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza po uzyskaniu pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego może złożyć:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy.

 

W jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Wojnicza jest przyznawane w formie wypłacanego jednorazowo świadczenia pieniężnego.

 

Kto przyznaje stypendium?

 • Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Wojnicza
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy

 

Do pobrania:

WNIOSEK