Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz – ponowne wyłożenie projektu


OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wojnicz”

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wojnicz  Nr XL/337/2006 z dnia 18 października 2006 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponowne wyłożenie dotyczy obszarów, w których wprowadzono zmiany w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium gminy Wojnicz. Obszary podlegające ponownemu wyłożeniu zostały zaznaczone na załączniku graficznym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wojniczu oraz na stronie internetowej www.wojnicz.pl.

Wyłożenie do publicznego wglądu odbywać się będzie w dniach od 27 lutego 2012 r. do   27 marca 2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu – pokój nr 5, w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r. (poniedziałek), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, Rynek 1, w sali nr 9, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Uwagi do dokonanych zmian w projekcie zmiany Studium należy składać na piśmie do Burmistrza Wojnicza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r.

Uwagi do dokonanych zmian w prognozie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., w formie pisemnej do Burmistrza Wojnicza, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: UM@WOJNICZ.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Wojnicza.

Burmistrz Wojnicza

załącznik graficzny do ogłoszenia

 

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  • Kierunki zagospodarowania przestrzennego

           Infrastruktura – rysunek

           Kierunki – rysunek    

           Kierunki – tekst

  • Prognoza oddziaływania na środowisko

           Prognoza – rysunek

           Prognoza – analiza zmian

           Prognoza oddziaływania na środowisko

  • Uwarunkowania

          Uwarunkowania – rysunek

          Uwarunkowania – tekst