Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne (konsultacyjne) związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej; rozwoju działalności gospodarczej (branża turystyczna) oraz tworzenia bądź rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat planowanych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz przeprowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ