Sesja Rady Miejskiej

11 sierpnia o godz.11.00 w Domu Grodzkim w Wojniczu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rewitalizacji Miasta Wojnicza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2010-2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi B. Kozik.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Protokół z poprzedniej sesji wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu.