Sesja Rady Miejskiej


SESJA RADY MIEJSKIEJ
W
  WOJNICZU odbędzie się:  14 września 2017 r. /czwartek/ godz. 14:30

w  Domu Grodzkim w Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad – przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce pod firmą Tarnowski Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska takie jak, wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy, gazowe, elektryczne oraz pellet.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/260/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu
  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania
  i wykorzystania dotacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Wojnicz porozumienia o zawiązaniu grupy zakupowej gmin w celu wspólnego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
  i udzielania tych zamówień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.
 16. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad sesji.