Raport z Ogólnego Zebrania Mieszkańców


W niedzielę 17 kwietnia o godzinie 16.00 w Domu Grodzkim rozpoczęło się Ogólne Zebranie Mieszkańców. Uczestniczyło w nim około 80 osób, jednak nie wszyscy odnotowali na liście swoją obecność.

Po przywitaniu uczestników, Przewodniczący Zarządu Miasta Wojnicza, Adam NITSCH przedstawił plan zebrania, w którym znalazły się następujące punkty:

  • sprawozdanie za rok 2010;
  • plan pracy na obecny rok;
  • informacja Burmistrza o stanie finansowym gminy oraz informacje gospodarcze;
  • informacja nt. prac na Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy;
  • rewitalizacja Wojnicza;

W 2010 r. Miasto Wojnicz dysponowało kwotą 60 tysięcy zł., w ciągu roku wydano zaś 60.612 zł. Wydatki dotyczyły głównie działań gospodarczych. W 2011 r. miasto ma do dyspozycji 126.570 zł.

Przeważającą część zebrania zajął Burmistrz Jacek KUREK ponad dwugodzinnym wystąpieniem dotyczącym stanu finansowego gminy i krótkim scharakteryzowaniem zaobserwowanych problemów. Poinformował, że swoją kadencję rozpoczął od sporządzenia bilansu podsumowującego działalność poprzednich rządzących, który ma służyć społeczeństwu jako informacja o aktualnej sytuacji.

Opracowany przez firmę z Częstochowy raport o stanie gminy Wojnicz znajduje się na stronie internetowej www.wojnicz.pl.

Najistotniejszym problemem jest zadłużenie gminy, które wynosi 18 mln. zł, co według wskaźnika stanowi prawie 58 %, natomiast górny dopuszczalny próg to 60 %. Zatem sytuacja gminy jest trudna i wymaga konkretnych działań naprawczych.

Burmistrz wystąpił do Starostwa Powiatowego w Tarnowie o przejęcie Pałacu Dąmbskich z otaczającym go parkiem. Wynikiem porozumień zostały podjęte uchwały zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Radę Miejską w Wojniczu w sprawie odpłatnego przejęcia wspomnianego majątku. Należy dodać, że teren parku to ponad 7 ha. Majątek zostanie przekazany gminie za kwotę 1.200 tys. zł rozłożoną w nieoprocentowanych ratach na 5 lat. Z chwilą wpłaty pierwszej raty, która wynosi 100 tys. zł., gmina stanie się właścicielem tych obiektów.

Osiem sołectw parafii Wojnicz przekazało po 20 % swoich budżetów na wykup gruntów w celu powiększenia terenów cmentarza komunalnego w Wojniczu.

Ważną dla mieszkańców Wojnicza sprawą jest też budowa tzw. obwodnicy wschodniej. Obwodnica będzie przebiegać od Dębiny Zakrzowskiej, omijając Wojnicz z jego wschodniej strony i przechodząc przez węzeł komunikacyjny za cmentarzem – do Wielkiej Wsi. Firma projektująca uzyskała już decyzję środowiskową, a w drugiej połowie września będzie wydane zezwolenie na budowę.

Z innych inwestycji planowanych do realizacji w bieżącym roku jest budowa chodnika przy ul. Rolniczej, budowa chodnika łączącego Dębinę z chodnikiem przy ul. Warszawskiej w Wojniczu, dokończenie prac remontowych ul. Zawale oraz modernizacja drogi w Zielonym Parku Przemysłowym, która nastąpi w I kwartale 2012 roku.

W 2012 lub 2013 roku planuje się realizować kanalizację ul. Długiej, w celu przejęcia ścieków z północnej części ulicy Krakowskiej oraz Zielonego Parku Przemysłowego.

W wyniku badania stanu finansowego gminy dopatrzono się rozbieżności między składanymi przez mieszkańców deklaracjami podatkowymi, dotyczącymi powierzchni budynków mieszkalnych, a stanem faktycznym. Gmina dysponuje odpowiednim aparatem prawnym, dlatego osoby kompetentne dokonają weryfikacji złożonych deklaracji, a w niektórych przypadkach włącznie z wykonaniem pomiarów metrażu .

Burmistrz poinformował mieszkańców, że ze względu na częste wyjazdy i natłok obowiązków sprawowanie jego funkcji jednoosobowo jest niewłaściwym rozwiązaniem, dlatego z chwilą przejścia na emeryturę poprzedniego Wiceburmistrza Stanisława Szefera, powołał Wiceburmistrza w osobie Wojciecha Janusa.

Trwają prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wojnicz. Przy opracowaniu projektu zostało wziętych pod uwagę ponad 400 wniosków, składanych  przez mieszkańców gminy od ogłoszenia ostatniego naboru, ale były również brane pod uwagę wnioski składane po 2003 roku. Po ich przeanalizowaniu sporządzono projekt zmian w studium, który po zaopiniowaniu przez kompetentne instytucje został wyłożony do publicznego wglądu przez 30 dni. Było bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, którzy złożyli około 300 uwag. Biuro Projektów stwierdziło, że w większości uwagi te kwalifikują się do uwzględnienia. Po sporządzeniu kompletu materiałów, studium zostanie ponownie wyłożone do publicznego wglądu na 30 dni. Informacje o tym fakcie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Jan Szczerba – Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Wojnicz wyjaśnił pojęcie „rewitalizacji”, przedstawił skład osobowy zespołu i cel jego działalności.

spisała

Jadwiga Matras