Projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”


 

W związku z realizacją przez Spółdzielnie Socjalną Serwis projektu „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedstawiamy Państwu projekt, który skierowany jest do:

 • osób biernych zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałych na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) – 1280 zł brutto/mc,
 • Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki     Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto/h,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
  • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
  • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
  • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

REKRUTACJA do projektu odbędzie się w dniach 21-23.05.2018r. !!!