Poszukiwany pracownik na stanowisko: Inspektor ds. płac – umowa na zastępstwo


CENTRUM EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU

UL.SZKOLNA 11, 32-830 WOJNICZ

 

Poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze : inspektor ds. płac.

 

1.Wymiar etatu : pełen etat,

2.Główne zadania wykonywane na stanowisku :

 

– przygotowywanie list płac na podstawie źródłowych dokumentów w ustalonych terminach,

–  sporządzanie list płac dla pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych,

– sporządzanie list płac za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli,  chorobowych,

– dokonywanie potrąceń z list płac,,

– naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie całokształtu spraw w tym zakresie,

. wyliczenie wynagrodzenia dla rent i emerytur oraz sporządzanie zaświadczeń ZUS Rp-7 dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników w jednostkach obsługiwanych oraz Centrum,

– opracowywanie harmonogramów zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie wynagrodzeń do planu finansowego,

-opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych zamierzeń np.
w zakresie podwyżek wynagrodzeń,

– sporządzanie deklaracji i naliczeń składek na PFRON;

– całokształt prac związanych z ubezpieczeniem pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum,

– sporządzanie sprawozdań GUS oraz analiz z zakresu funduszu płac i ubezpieczeń społecznych,

– prowadzenie i rozliczanie deklaracji ZUS,

– sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Centrum i  jednostek obsługiwanych.

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

wykształcenie wyższe

– doświadczenie na zajmowanym stanowisku,

– bardzo dobra znajomość tematyki płacowej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– merytoryczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń,

– znajomość programów Vulcan, Płatnik, Pakietu Office,

– doskonała organizacja pracy, duża samodzielność i zaangażowanie,

– odpowiedzialność, rzetelność,

– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  1. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.(Dz.U.Nr 62, poz. 286 ze zm.),

3) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

7) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności,

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu ul.Szkolna 11, 32-830 Wojnicz

w terminie do dnia 03.11.2017r.