Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Dyrektor Biura LGD Dunajec-Biała


Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Dyrektor Biura LGD Dunajec-Biała.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor Biura LGD” w terminie od 31.10.2018 r. do 14.11.2018 r. tj. środa do godz. 15:45 osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze dyrektora

RODO-nabor-pracownika

 

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Dyrektor Biura LGD Dunajec-Biała:

 1. WYMAGANIA:
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie – co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy
 3. Umiejętności:

WYMAGANE:

– znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich,

– umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,

– komunikatywność

– dobra obsługa  komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point)

– znajomość języka angielskiego,

– dobra organizacja pracy i samodzielność w inicjowaniu i prowadzeniu projektów,

– własna inicjatywa i zaangażowanie,

– znajomość tematyki LEADER, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

– prawo jazdy kat. B,

– znajomość LSR.

POŻĄDANE:

–  znajomość drugiego języka obcego.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ:
 • realizacja zadań w ramach działania 19. Wsparcie przygotowawcze w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020,
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w biurze LGD Dunajec-Biała,
 • udzielaniem mieszkańcom obszaru LGD Dunajec-Biała i innym potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących przygotowania nowej LSR jak również informacji związanych
  z pracami nad przygotowaniem nowej LSR,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD Dunajec-Biała
  i realizacja przedsięwzięć określonych w LSR,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów
  o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów LGD Dunajec-Biała,
 • realizacja projektów LGD Dunajec-Biała,
 • przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami;
 • akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD Dunajec-Biała,
 • nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR,
 • nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura LGD Dunajec-Biała, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
 • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 • nadzór nad obsługą wniosków,
 • zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
 • planowanie, koordynowanie i realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów  promocyjnych  i  informacyjnych  dotyczących LGD Dunajec-Biała,
 • organizacja oraz współorganizacja imprez promocyjnych,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
 • organizacja pracy biura,
 • przeprowadzanie zapytań ofertowych w zakresie zlecania realizacji działań LGD,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu działalności Biura Stowarzyszenia,
 • kierowanie na szkolenia specjalistyczne związane z realizacją zadań określonych zakresem czynności,
 • kontrola efektywności świadczonego przez pracowników Biura doradztwa,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie animacji lokalnej i współpracy z partnerami Stowarzyszenia o których mowa w par. 3 ust 8 i ust 9.
 • przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów,
 • prowadzenie ewidencji uchwał,
 • uczestnictwo w organizowanych przez LGD targach, konferencjach, wystawach, szkoleniach,
 • współpraca z partnerami Stowarzyszenia.

III. ZAKRES UPRAWNIEŃ:                                                                                                 

 • podpisywanie bieżącej korespondencji,
 • przygotowywanie umów zleceń i o dzieło, do akceptacji Zarządu,
 • dokonywanie samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000,00 PLN,
 • kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,
 • współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich
  o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem zespołów roboczych Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów,
 • upoważnianie pracowników i cofnięcie im upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • sprawdzenie efektywności prowadzonej przez biuro animacji lokalnej i współpracy
  z partnerami Stowarzyszenia w oparciu o listy obecności na spotkaniach, szkoleniach, warsztatach itp.,
 • sprawdzanie efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa poprzez:
  a) badanie stosunku ilości udzielonych Beneficjentom porad do ilości złożonych przez osoby korzystające z doradztwa wniosków,
 1. b) ilości udzielonych Beneficjentom porad do ilości wybranych wniosków do finansowania składanych przez osoby korzystające z doradztwa,
 2. c) ankiety udzielonej usługi doradztwa,
 3. d) szczegółowe metody oceny efektywności udzielonego doradztwa zawiera Procedura Monitoringu i Ewaluacji.

 

 1. INNE

Zgodnie z regulaminem biura Dyrektor Biura:

 • sprawuje pieczę nad wyposażeniem Biura i sprawami Stowarzyszenia
  w ramach jego umocowania, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 • wykonuje zalecenia pokontrolne organów przeprowadzających kontrole
  i przedstawianie wszelkich materiałów i dokumentacji z kontroli organom Stowarzyszenia,
 • jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji, niezastrzeżonych przez inne organy Stowarzyszenia,
 • ponosi odpowiedzialność, w szczególności za zadania wymienione w zakresie zadań
  i odpowiedzialności zawartym w opisie stanowiska pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych w Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała
 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI:
 2. zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań,
 3. merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.
 4. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o prace na pełny etat od poniedziałku do piątku.

 

VII. KANDYDAT ZOBOWIAZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (oryginały do wglądu)
 4. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się
  o zatrudnienie w Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała w ramach naboru na wolne stanowisko pracy
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor Biura LGD” w terminie od 31.10.2018 r. do 14.11.2018 r. tj. środa do godz. 15:45 osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn.

 

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Procedura rekrutacyjna składa sie z dwóch etapów:

 1. selekcja wstępną – analiza dokumentów pod względem formalnym i zakwalifikowanie

kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej

 1. selekcja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej LGD – www.dunajecbiala.pl.