OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOJNICZA


Ogłoszenie Burmistrza Wojnicza z dnia 15 lipca 2019 r. o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn.zm.)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)  zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Powtórnym wyłożeniem zostaje objęty tekst projektu planu oraz  tereny oznaczone na załączniku graficznym do projektu planu, których sposób zagospodarowania przestrzennego uległ  zmianie w wyniku rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu. Lokalizacja i granice terenów objętych ponownym wyłożeniem znajduje się  w załączniku graficznym umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wojniczu oraz na stronach internetowych Urzędu i  BIP: www.wojnicz.pl, https://bip.malopolska.pl/umwojnicz/Article/get/id,26823.html

 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu,  Rynek 1 , 32-830 Wojnicz, woj. Małopolskie,
w terminie od  24 lipca 2019 r.  do  22 sierpnia 2019 r  w godz. od 7:30 do 15:30

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, o godz. 15:30.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn.zm.). Uwagi należy składać do Burmistrza Wojnicza, Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz, woj. Małopolskie, w terminie do 06 września 2019 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie + załącznik graficzny do ogłoszenia