OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wojnicz”

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Wojniczu Nr XL/337/2006 z dnia 18 października 2006 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 22 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu – pokój nr 5, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 19 września 2011 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, Rynek 1, w sali nr 9,   o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Burmistrza Wojnicza,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2011 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póżn. zm.), projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia
11 października 2011 r., w formie pisemnej do Burmistrza Wojnicza, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: UM@WOJNICZ.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: