Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Albrichta, przedstawiciela firmy Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu „ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Kraków, z dnia 18 sierpnia 2011 r. uzupełnionego i skorygowanego za pismem z dnia 12 września 2011 T. W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz na działkach:
a)  w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0002 Dębina Łętowska
248/1 (248), 272/6 (272/2), 27218 (272/4), 273/1, 273/3 (27312), 278/3 (27812), 279/1, 279/3 (279/2), 28411 (284), 285/3 (285/1), 285/5 (285/2), 28613 (28612), 287/3 (287/2), 29411 (294), 295/1 (295), 30211 (302), 306/3 (306/1), 307/1 (307), 307/2 (307), 308/1 (308), 309/1 (309), 310/13 (310/5), 31111 (311), 315/1 (315), 330/1 (330), 331/1 (331), (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów –123/3 (123/2),12411 (124), 125/1 (125), BOli (130), 13217 (13215), 132110 (132/6), 298/1 (298),298/2 (298),303/1 (303),304/1 (304),30511 (305),30611 (306),30811 (308),31711 (317),32311 (323), 324/1 (324), 325/1 (325), 338/1 (338),339/1 (339), 337/5 (337/4), 340/1 (340), 363/3 (363/2), 364/3 (364/2), 365/3 (365/2), 366/2, 367/3 (367/2), 36714 (367/2), 36813 (368/2),36814 (36812), 369/3 (369/2), 81914 (819/1), 828/1 (828), 829/1 (829),82912 (829),830/1 (830),83111 (831), 83112 (831), 832, 833/1 (833),83411 (834), 835/1 (835), (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem),
b) w obszarze, na którym zachodzi obowiązek przebudowy dróg innych kategorii:
jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar ..wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów – 819/2 (obowiązkiem przebudowy objęty jest fragment ww. działki),
c) w obszarze, na którym zachodzi obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:
jednostka ewidencyjna Wojnicz – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0002 Dębina Łętowska
133/1, 238, 247, 248/2 (248), 249, 250, 27217 (27212), 272/9 (272/4), 273/4 (273/2), 28412 (284), 285/4 (285/1), 285/6 (285/2), 28517 (285/2), 28611, 286/4 (286/2), 287/5 (287/2), 29412 (294), 295/2 (295), 307/3 (307), 307/4 (307), 308/2 (308), 308/3 (308),309/3 (309),31112 (311), 31512 (315), (obowiązkiem przebudowy objęte są fragmenty ww. działek), jednostka ewidencyjna Wojnicz –obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0014 Zakrzów – 123/5 (123/2), 12413 (124), 125/2 (12S), 125/3 (125), 126/2, 127/2, 130/2 (130), 293/2 294/2, 298/3 (298),298/4 (298), 303/2 (303), 304/2 (304),305/2 (305), 321, 322, 323/2 (323),32412 (324), 325/2 (325), 326, 327, 328, 329, 338/2 (338),339/2 (339), 340/2 (340), 360/3, 361/3, 362/4, 362/6, 36314 (363/2), 36414 (36412), 365/4 (365/2), 367/5 (367/2), 368/5 (368/2), 36914 (369/2), 37012, 371/2, 372/2, 373/2, 374/2, 375/2, 828/3 (828) 829/3 (829), 829/4 (829), 830/2 (830), 833/2 (833), 834/2 (834), (obowiązkiem przebudowy objęte są fragmenty ww. działek).
Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren drogi, które dotychczas nie są własnością Województwa Małopolskiego, staną się z mocy prawa własnością Województwa Małopolskiego z dniem, kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, wydanej przez Wojewodę Małopolskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. l pkt le ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później nit w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej  wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
We wniosku zawarto żądanie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.
W tej sprawie, począwszy od dnia ukazania się obwieszczenia w okresie 14 dni, można zapoznać się z zakresem przedmiotowej inwestycji drogowej oraz aktami sprawy, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9, pokój 117 w godzinach pracy urzędu. W tym terminie można również zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
Niniejsze Obwieszczenie Wojewody podlega zamieszczeniu w prasie  lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tym urzędzie (właściwym ze względu na przebieg planowanej inwestycji drogowej), a także na tablicy ogłoszeń w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Tarnowie.

Wojewoda Małopolski