Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, iż w związku z art. 18 ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, dystrybuujący baterie lub akumulatory lub sprzęt, zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, użytkujący baterie lub akumulatory, oraz podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty depozytowej (art. 53-56), opłaty produktowej (art. 38-43) i opłaty za kampanie edukacyjne (art. 37), zobowiązani są do przedłożenia sprawozdań i wykazów, do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w zakładce Środowisko/Odpady/Zużyte baterie i akumulatory, pod linkiem: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2453_zuzyte_baterie_i_akumulatory/ oraz na stronie internetowej www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami.

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel. sek. 12 63 03 140, fax 141
Kredyt Bank S.A.
nr: 92 1500 1487 1214 8008 2635 0000