Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest


Urząd Miejski przypomina przedsiębiorcom oraz osobom prawnym działającym na terenie gminy Wojnicz o konieczności bezzwłocznego przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone za rok 2011 – termin upływa 31 stycznia 2012 r. jak również aktualizowaniu na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

Formularze dotyczące ewidencji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska można pobrać ze strony internetowej:

www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Wydział Ochrony Środowiska

Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Tel. 12 63 03 140, fax 141