Nowe Jutro z POWERE-em -program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!


Projekt „Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!” to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej  osób  młodych – w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Projekt realizowany jest w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem  projektu  jest aktywizacja  zawodowa 80 osób młodych, w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, biernych zaw., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

 

Fiszka do projektu CRSE NEET’s

LP. Nazwa Pola Informacje
1.       Tytuł  projektu Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!
2.       Województwo Małopolska
3.       Typ uczestnika projektu 1.     Osoby w wieku 15-29 lat.

2.     NEETY (nie uczą się i nie pracują)

3.    Zamieszkują obszar wybranych gmin – załącznik

– lub są ON

-lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

4.       Rekrutacja Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.
5.       Definicja NEET-ów 1.       Wiek pomiędzy  15‐29 lat,

2.       Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)

3.       Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)

4.       Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

5.       Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!)56  osób

6.       Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
– osobą niepełnosprawną – 8 osób

– rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) –16 osób

 

6.       Wsparcie Zaplanowane formy wsparcia:

1.     Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),

2.     Psycholog (3 godziny dla 24 osób)

3.     Pośrednictwo pracy (4 godziny)

4.     Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)

5.     Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)

6.     Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,40

7.     Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby)

7.       Kontakt Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego 

Biuro Projektu

Ul. Kościuszki 10

33-100 Tarnów

Tel.  604722456

 Mail: nowejutro@crse.org.pl

WWW. nowejutro.com.pl

8.       Data realizacji projektu 01.06.2019 – 30.06.2020
9.       Opis wsparcia

 

1. Doradztwo Zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

2. Psycholog

O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

4. Zatrudnienie wspierane

Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.

 5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

6. Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.