NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU


Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ zwołuję nadzwyczajną SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W  WOJNICZU na dzień 5 grudnia 2019 r. /czwartek / godz. 13.00 w  Domu Grodzkim w Wojniczu

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  8. Zapytania, wolne wnioski i interpelacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.