Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Dyrektor Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 podinspektor ds. kadr

w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz

 1. Wymagania niezbędne :

 1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

5) posiada wykształcenie wyższe preferowane : ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze i posiada co najmniej dwuletni staż pracy zgodny z posiadanym wykształceniem,

6) znajomość ustaw: kodeks pracy, Karta Nauczyciela, o pracownikach samorządowych, o pomocy społecznej, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty i ustawa prawo oświatowe,

7) znajomość rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych,

8) znajomość pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego (VULCAN),obsługa programu Płatnik, program SIO, program sprawozdawczy GUS;

9) znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

  1. Wymagania dodatkowe :

 1) wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2) odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

3) wysoka kultura osobista,

4) samodzielność,

5) zdolności organizacyjne, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji,

6) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

7) umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych (odporność na stres),

8) kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania,

9) wysoki stopień zaangażowania w pracę,

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum i pracowników jednostek obsługiwanych,

2) zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum i pracowników jednostek obsługiwanych,

3) wydawanie na bieżąco decyzji związanych ze sprawami osobowymi na polecenie dyrektorów i kierowników jednostek obsługiwanych,

4) sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

5) prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

6) ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,

7) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Centrum i pracowników jednostek obsługiwanych,

8) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

9) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,

10) ustalanie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

11) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników,

12) prowadzenie ewidencji zaświadczeń  ZUS  ZLA

13) obsługa programu płacowego – kadrowego VULCAN,

14) obsługa programu Systemu Informacji Oświatowej,

15) przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,

16) sporządzenie podziału wyrównań dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

17) sporządzenie sprawozdań z poniesionych wydatków na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli,

18) prowadzenie na swoim stanowisku teczek spraw,

19) kontrola ważności badań lekarskich , szkoleń BHP pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych oraz wydawanie skierowań na badania,

20) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku inspektor ds. płac

           

  1. Informacja o warunkach pracy:

 1) umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia,

2) wymiar czasu pracy : pełny etat,

3) miejsce  i stanowisko pracy : Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Wojniczu ul.Szkolna 11, 32-830 Wojnicz ( w budynku Szkoły Podstawowej ), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum, przy stanowisku komputerowym.

 

  1. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w centrum w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  nie przekracza 6 %.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.(Dz.U.Nr 62, poz. 286 ze zm.),

3) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

7) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności,

8) kserokopie  dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, dającego mu pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,  jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%),

9)inne dokumenty.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.).”

7.Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Wojniczu” osobiście lub przesłać pocztą pod adres Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Wojniczu ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz,(decyduje data wpływu do Centrum Ekonomiczno Administracyjnego w Wojniczu).

w  terminie do dnia 09.10.2017  r. do godz. 15.00.

 Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Wojnicz, na tablicy ogłoszeń Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu oraz na stronie internetowej Centrum w Wojniczu.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Wzory oświadczeń